The Newz

Twisted Humor

Warped Newz            

Letterz   

Publisher's Memo 

Revenge

John Rocker 

Lazario

People are Saying

Burger Scum

TV Pilots

Links

Jokes

E-mail Us

About Us      

 

 

 

 

 

 

 

.

Jokes Directoryjoke 
blonde joke 
dirty joke 
funny joke
Milton Berle's penis
halloween joke 
adult joke 
sick joke 
clean joke 
sex joke 
joke of the day 
practical joke 
yo mama joke 
tasteless joke 
blond joke 
where can i find joke 
kid joke 
redneck joke 
ate my balls
free joke 
dumb blonde joke 
yo mamma joke 
nasty joke 
knock knock joke 
black joke 
cartoon joke 
your mama joke 
animated joke 
clinton joke 
email joke 
yo momma joke 
dirty cartoon joke 
humor joke 
rude joke 
christian joke 
wedding joke 
funny picture joke 
top ten joke list 
picture joke 
really funny joke 
fat joke 
political joke 
sick dirty joke 
al gore joke 
daily joke 
racial joke 
mama joke 
filthy joke 
joke list 
golf joke 
lawyer joke 
hilarious joke 
good joke 
man joke 
more milton berle's penis
man bashing joke 
where can i find funny joke 
mexican joke 
funny dirty joke 
little johnny joke 
christmas joke 
adult halloween joke 
computer joke 
where can i find dirty joke 
birthday joke 
twisted fiction
more twisted fiction
twisted humor

 

 

2003 The Newz.com twisted humor magazine All Rights Reserved.  Which means we won't see the humor if you steal from us. Therefore we have the legal and moral right, as allocated to all online humor magazines, to hunt you down like a twisted little monkey.  Legal Stuff